ข่าวประชาสัมพันธ์
นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ กล่าวถวายงาน

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 
       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ.เมือง จ.ยะลา 
       ในการนี้ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) ภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ กล่าวถวายงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามจังหวัดชายแดนใต้ ผ่านการทำงานการจ้างงานเชิงสังคม และแผนการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการด้านการเกษตร จังหวัดชายแดนใต้
สร้างคน
สร้างงาน
สร้างใต้สันติสุข

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ