ข่าวประชาสัมพันธ์
วิดีโอแนะนำมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

ขอแนะนำทุกท่านชม วีดีโอของมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

(Foundation for Empowerment of Persons with Disabilities: FEPD)  
เป็นองค์กรของคนพิการ โดยคนพิการ “เพื่อทุกคนในสังคม” ทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรคด้วยการสร้างรูปธรรมในการดำเนินงาน มุ่งสร้างผลกระทบเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้เป็นไปในแนวทางที่ส่งเสริม สนับสนุนและการสร้างเสริมศักยภาพคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างมีความสุข ในทุกๆมิติ

 

3 ฝ่ายงานของเราประกอบไปด้วย 1.ฝ่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการ

2.ฝ่ายทุนการศึกษา และ 3.ฝ่ายให้ความช่วยเหลือเครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคล

 

 

 

โพสวันที่ 22 ธ.ค.64

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ