ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ แม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564

โครงการ แม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564

     สนับสนุนโดย สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31

     ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 จะดำเนินกิจกรรม พิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ และ ชุดปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ณ ท่าอากาศยานทหาร2 กองบิน6 กรุงเทพมหานคร

     โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบันโดยมีสมาคมแม่บ้านทหารอากาศร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการและชุมนุมนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน ภายใต้แนวคิดการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครแกนนำนิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพคนพิการและแกนนำคนพิการ ในจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นกลไกที่สำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะคนพิการที่มีอยู่เป็นจำนวนมากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     ทั้งนี้เพื่อร่วมสร้างสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยการพัฒนารูปแบบการทำงานที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ที่มุ่งเน้นการสานพลังจากภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโครงการเพื่อสร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

 

โพสเมื่อ 24/08/2564

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ