กิจกรรม
จัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน Peer Support Group ตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
       คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน Peer Support Group ตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
       ซึ่งการนำเครื่องมือและกระบวนการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถวางแผนเป้าหมายระยะสั้น ระหว่างที่รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย ควบคู่ไปกับการเยียวยาสภาพจิตใจ ก่อนสิ้นสุดการรักษา
#IndependentLivingConcept
#PeerCouselling
#PeerSupportGroup

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ