กิจกรรม
 มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 
       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” Sustainable Organizational Development โดยอาจารย์พุทธิพงค์ เลขะชัยวรกุล  วิทยากรกระบวนการ โดย นายรณกริษฐ์ เอื้อพิพัฒนากูล ณ ห้องประชุม กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9  ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

       วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการทำงานด้านการวางแผน PDCA และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการทำงานเอกสาร การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสูงสุด ยกระดับการทำงานของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้
#คนพิการสามารถพัฒนาได้
#ร่วมเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
#องค์กรของคนพิการเพื่อคนพิการ
#DPOs #Self-help Organization

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ