กิจกรรม
สนับสนุนจัดทำ “โครงการป้องกันการตัดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน: รองเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล”

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุน  

จัดทำ “โครงการป้องกันการตัดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน: รองเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล” ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ 
1) จัดหารองเท้าให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงจะถูกตัดเท้า
 2) สร้างงานให้กับคนพิการในพื้นที่ โดยการจ้างคนพิการผลิตรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นางพาตีเมาะ สะดียามู  ร่วมกับ พลอากาศโท ชาตรี พรหมพันธกรณ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดพิธี
ณ โรงพยาบาลโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

#สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ

        

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ