กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการพร้อมที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลรักษาเท้าผู้ป่วยเบาหวาน

                       ณ ห้องประชุมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ)
       คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมที่ปรึกษาฯ  เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดูแลรักษาเท้าผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันการตัดเท้า  และ การผลิตรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
       โดย ภญ.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือ ร่วมกับ นางไขแสง ศักดา ผู้จัดการมูลนิธิไทยพีบีเอส, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ และโรงพยาบาลยะรัง จังหวัดปัตตานี, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา, สมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข,มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณกุศล, นายแพทย์เชิดพงศ์ หังสสูต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เฉพาะทางด้านการดูแลเท้า (Foot care) คุณสิทธิกร มโนมัยวิบูลย์ ผู้แทนบริษัทฟุตแคร์เซอร์วิส 

 

สรุปผลการประชุม 
        ทางสปสช.สนับสนุนให้โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลยะรัง ขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและจัดหารองเท้าเบาหวานให้ผู้ป่วยและพัฒนาบุคลากรรองรับเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจากกองทุนสปสช.  และสนับสนุนให้โรงพยาบาลทั้งสองแห่งทำงานร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เพื่อสร้างอาชีพคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยการผลิตรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ภายใต้การสนับสนุนเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยจากบริษัทฟุตแคร์เซอร์วิส ทั้งนี้มูลนิธิไทยพีบีเอสจะสื่อสารสาธารณะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องสิทธิและการเข้าถึงรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานต่อไป
#สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
#สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ
#สร้างใต้สันติสุข
#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

  

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ