กิจกรรม
ประธานมูลนิธิฯ พัฒนาศักยภาพคนพิการเข้าร่วมการประชุมหารือ โครงการ ป้องกันการตัดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน รองเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล จ.ปัตตานี “คุณค่างาน สู่คุณค่าคน”

วันที่ 16 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง โรงพยาบาลโคกโพธิ์
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดย นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุมหารือ โครงการ ป้องกันการตัดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน รองเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล จังหวัดปัตตานี “คุณค่างาน สู่คุณค่าคน”
น.อ.ภราดร คุ้มทรัพย์ นพ.อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ พล.อ.ท. ชาตรี  พรหมพันธกรณ์ และผู้แทนจากกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี คุณสโรทร ม่วงเกลี้ยง ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ศูนย์การเรียนรู้ร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โรงพยาบาลโคกโพธิ์ โรงพยาบาลยะรัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายสนับสนุนจัดทำ “โครงการป้องกันการตัดเท้าผู้ป่วยเบาหวาน รองเท้าพิเศษเฉพาะบุคคล” ขึ้น 
เพื่อร่วมรณรงค์เรื่องสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเท้า ป้องกันการถูกตัดเท้า และที่สำคัญคือเข้าถึงบริการการรักษาด้วยรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน นำไปสู่การพัฒนาต่อ พัฒนาอาชีพคนพิการ และพัฒนาเข้าสู่ระบบเพื่อบริการสาธารณสุข ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ต่อไป

  

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ