กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “Disability Inclusion in Disaster Management”

วันที่ 27 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม หัวข้อ “Disability Inclusion in Disaster Management”
การจัดอบรม “หลักการและความเข้าใจ พื้นฐานในการจัดการภัยพิบัติที่คํานึงถึงมิติเพศภาวะและอัตลักษณ์ทับซ้อน สําหรับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านการ จัดการภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส” เพื่อเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ และ ผู้ปฏิบัติงานจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการและรับมือภัยพิบัติให้มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ แนวคิดอัตลักษณ์ทับซ้อนที่อาจส่งผลให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับความกังวล ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และได้รับ ผลกระทบที่แตกต่างกันในภาวะภัยพิบัติ เพื่อนําไปสู่การเตรียมพร้อมรับมือและจัดบริการในการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกลุ่มดังกล่าวอย่างเข้าใจ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของกลุ่มประชาชนที่มีความ หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และอาสาสมัคร จํานวน 35 ท่าน
ร่วมสร้างสรรค์ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นคนพิการ ความพิการ ในสถาณการณ์ภัยพิบัติ
#DisabilityInclusioninDisasterManagement
#IRC
#DisabilitiesMovement 
#FEPD

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ