กิจกรรม
ทีมมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันที่  27- 30 พฤศจิกายน 2566 
        ทีมมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ได้ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการ ร่วมให้ความรู้ด้านคนพิการ Understanding Disability Disability Movement, Barriers ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

        อบรมเชิงปฎิบัติการ ในเรื่อง คนพิการ ความพิการ และการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กร International Rescue Committee - IRC

        เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนแนวคิด และลงพื้นที่กลุ่มคนพิการในชุมชน การประกอบอาชีพอิสระ ร่วมสร้างเครือข่ายเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
# มูนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
# ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้
#International Rescue Committee

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://www.facebook.com/profile.php?id=100064624181757

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ