กิจกรรม
ลงพื้นที่ศศิพิมพ์ฟาร์ม จังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการด้านการเกษตร 

      คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมลงพื้นที่

ศศิพิมพ์ฟาร์ม จังหวัดสมุทรสาคร

      เพื่อศึกษาแนวทางการทำเกษตรที่เหมาะสมกับคนพิการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เช่น การปลูกมะเขือเทศ การปลูกเมล่อน และเกษมเมล่อน การเลี้ยง

ไก่ การเลี้ยงแพะ การปลูกหญ้าหวาน ฯลฯ

สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อความยั่งยืน

 

  

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ