กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน บริเวณศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี

“สร้างคน สร้างงาน สร้างใต้สันติสุข”
      มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจที่ดิน บริเวณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีเพื่อเสนอจัดสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ด้านการฝึกและพัฒนาอาชีพเพิ่มเติม ขยายการให้บริการแก่คนพิการครอบคุมทั้ง 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
      โดยได้รับการสนับสนุนจาก นาวาอากาศเอก จุมพล กลิ่นผา ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 มอบหมายให้ เรืออากาศเอก ศราวุธ  ศรีอ่อนทอง หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ร่วมกับ นาวาอากาศเอก ภารดร  คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ในการลงพื้นที่ 
      โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวทศพร บุญแนบ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แนะนำและเปิดพื้นที่ให้สำรวจ เป็นที่ดินป่ารกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ภายในบริเวณศูนย์ ฯ และร่วมรับฟังแผนการดำเนินงานจัดสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการ ฯ  เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานและขออนุญาตจัดสร้างกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีคณะทำงานโครงการร่วมนำเสนอแผนงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

 
 

 

08/10/66

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ