กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการนำเสนองานพัฒนาศักยภาพคนพิการ

       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการนำเสนองานพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผ่านกระบวนการการทำงานร่วมกับทีมสหสาขา ของกองเวชศาสตร์ฯ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ให้กับทีมตรวจประเมินฝ่ายงานวิชาการ ตรวจประเมินคุณภาพของงานฟื้นฟูฯ ณ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ