กิจกรรม
เครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เครือข่ายพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ นำโดย น.อ.จุมพล กลิ่นผา ผบ.กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี และทีมบริหารศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้


      เข้าพบ นางสาวพาตีเมาะ สาดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตจังหวัดชายแดนใต้ ต่อยอดการทำงานเชิงสังคมนำไปสู่การอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นมากนัก ของกลุ่มผู้นำคนพิการในจังหวัดชายแดนใต้
ผลการหารือในวันนี้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมขับเคลื่อนและผลักดันโครงการเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อร่วมเสริมสร้างสังคมสันติสุข

    

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ