กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอการดำเนินงานในการประชาคมหมู่บ้าน ในกรณีขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566
นำโดย มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้
เข้าร่วมประชุมและนำเสนอการดำเนินงานในการประชาคมหมู่บ้าน ในกรณีขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพคนพิการด้านการเกษตร จำนวน 30 ไร่
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
ปลัดอำเภอหนองจิก 
ปลัดอาวุโสอำเภอหนองจิก 
นายกองค์การเทศบาลตำบลบ่อทอง
กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน
สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
ปลัดที่ดินปัตตานี กำนันผู้ใหญ่บ้าน 
กองกำลังอากาศเฉพาะกิจที่9
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี 
สรุปผลการประชุม
นายอำเภอหนองจิก จะนำผลสรุปของมติประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทราบต่อไป
ณ ลานประชาคมหมู่บ้านอทุ่งนเรนทร์ ตำบล บ่อทอง เทศบาลตำบลบ่อทอง

 

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ