กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ กองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566

กิจกรรมในวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมฯ จากการส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาสให้คนพิการ

เพิ่มขีดความสามารถในตนเอง พัฒนาศักยภาพ ผ่านการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ 


มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ขอขอบพระคุณ กองทัพอากาศ สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน.. ที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือง
กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. พัฒนาและขยาย “ต้นแบบ” เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการจากกลุ่มแกนนำที่เป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการพัฒนาศักยภาพคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเชื่อมต่อและสานพลังจากภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน/ประชาชน ภาคธุรกิจ ร่วมพัฒนาโครงการ สร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ

 

 

  

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ