กิจกรรม
  มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้รับมอบสิ่งของบริจาคจากสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ปี 2566

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 
        มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้รับมอบสิ่งของบริจาค จากสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการแม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ปี 2566

โดยจะมีการส่งมอบให้กับคนพิการในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566

อีกส่วนหนึ่งทางคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ จะลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อส่งมอบให้กับคนพิการต่อไป

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ