กิจกรรม
จัดอบรมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อ “สร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในชุมชน”

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดอบรมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

“สร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในชุมชน” ณ ห้องประชุมเพชรไพฑูรย์ โรงแรมเดอะเลกาซี่ จังหวัดนนทบุรี
 

วัตถุประสงค์
- เพื่อทบทวนแนวทางการทำงานในชุมชน
- เตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการฝึกอบรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ เพื่อสามารถเป็นผู้จัดบริการในอนาคตได้ 

 

ผลที่ได้รับ
- คณะทำงานมีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม
- มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง/พัฒนาคนพิการในชุมชน
#FEPD
#YoungBlood 
#CapacityBuildingofPWDs

 

  

  40%

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ