กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้มีโอกาสร่วมบันทึกรายการ “สภาชาวบ้าน” ในประเด็น คนพิการ กับ โอกาสทางการศึกษา ณ MVTV กรุงเทพ

วันที่ 29 เมษายน 2566
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้มีโอกาสร่วมบันทึกรายการ “สภาชาวบ้าน”
ในประเด็น คนพิการ กับ โอกาสทางการศึกษาณ MVTV กรุงเทพฯ


ผู้ดำเนินรายการ โดยคุณเมลดา ศรุติบวรเดช
แขกรับเชิญ : 
1.นาวาอากาศเอกพิเศษภราดร  คุ้มทรัพย์ (ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ) 
2.นายกิตติพงษ์  เอื้อพิพัฒนากูล
(ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ, อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบรุีบริหารธุรกิจ)
3.ดร.ภัทรดา  รุ่งเรือง (รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวางแผน มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก)
และในช่วงที่สอง เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ภายใต้โครงการ แม่บ้านทัพฟ้าพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยงานเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี

 

#MVTV Chanal 
#FEPD
#SBU
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6072968152779751&id=628714873871800&mibextid=qC1gEa

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ