กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิฯ ประชุมร่วมกับทีมกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หารือหัวข้อ: โคกโพธิ์โมเดล ก้าวต่อไป...สู่การปฎิบัติจริงในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษยน 2566 
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ประชุมร่วมกับ ทีมกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำโดย รองผู้อำนวยการกองฯ และ นางระนอง  สุขเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการจัดหลักประกันสุภาพระดับท้องถิ่น, นางสาววัลภา  ภาคเพียร  ผู้จัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับจังหวัด ณ ห้องกิจกรรม กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5
ร่วมประชุมหารือหัวข้อ: โคกโพธิ์โมเดล ก้าวต่อไป...สู่การปฎิบัติจริงในชุมชน

 

วัตถุประสงค์
- เพื่อร่วมกำหนดทิศทางและบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่สนับสนุนให้ต้นแบบโคกโพธิ์โมเดล ไปสู่การปฏิบัติได้จริงในชุมชน
- สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่นและคลายข้อกังวลในด้านต่างๆให้กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนต้นแบบให้ได้อย่างแท้จริง
- แนวทางการเสนอโครงการนำร่องเพื่อสนับสนุนให้ทีมดำเนินการในพื้นที่
- ให้เกิดการปฎิบัติได้จริง/ขยายผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

#ขอขอบคุณทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
#สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
#PMK
#โคกโพธิ์โมเดล

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ