กิจกรรม
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรมของสมาคมเสริมสร้างโอกาสและอาชีพคนพิการไทย(ส.อ.ค.)

วันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 2566 
คณะทำงานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ และคณะทำงานศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ กิจกรรมของสมาคมเสริมสร้างโอกาสและอาชีพคนพิการไทย(ส.อ.ค.)

โดยเริ่มเดินทางถึง หน่วยเฉพาะกิจที่ 9  ปัตตานี (ฉก.9) จากนั้นเดินทางตรงไปยังชมรมคนพิการ อำเภอสะงู จังหวัดสตูล และลงพื้นที่ตามกิจกรรม
โครงการ ยกระดับพัฒนาขยายเครือข่าย สร้างกลไลพื้นที่เข้าแข็งการจ้างงาน ประจำปี 2566 "เวทีลานบ้าน" ชมรมคนพิการจังหวัดสตูล

ขอขอบคุณ สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย (ส.อ.ค.) ที่ให้โอกาสในการพัฒนางาน การจ้างงานคนพิการ การจ้างงานเชิงสังคม สำคัญไปกว่านั้น การเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานเชิงระบบ เพื่อความยั่งยืน

 

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ