กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า นำเสนอ PMK Model

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

นำเสนอ PMK Model ภายใต้กิจกรรม เพื่อนช่วยเพื่อนสู่การดำรงชีวิตอิสระ สู่ โคกโพธิ์โมเดลกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 


วัตถุประสงค์ เพื่อ ร่วมกำหนดทิศทางสร้างต้นแบบโคกโพธิ์โมเดล ระบบส่งต่อคนพิการกลับสู่ชุมชนอย่างครบวงจร และเพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการดูคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม
ส่วนงานที่เข้าร่วมหารือในวันนี้
- กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- แพทย์ใหญ่กองทัพภาค
- ผู้แทนแม่ทัพภาค4
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
- นายอำเภอโคกโพธิ์
- ผบ.ฉก.ทพ.43
- ผู้อำนวยการกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์
- ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธฯ
- ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานี
- นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากล่อ
- ผู้จัดการศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้
- สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ
- และภาคีเครือข่ายในพื้นที่
ทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพขอขอบคุณทุกๆท่านที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกมิติ และพร้อมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปแบบการส่งต่อคนพิการ อย่างยั่งยืน
#CaringandSharingProject
#IndependentLivingConcept
#CapacityBuilding
#Empowerment

  

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ