กิจกรรม
มูลนิธิฯได้มีโอกาสร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง "เตรียมความพร้อมสมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวแก่ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดปัตตานี"

เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้มีโอกาสร่วมจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง "เตรียมความพร้อมสมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวแก่ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดปัตตานี"
ณ ห้องประชุมรพ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

โดยมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมด้วยกองเวชศาสตร์ฟื้นฟูและทีมกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า // กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี // สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ ของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ 10 คน และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 10 คน

ซึ่งก่อนการอบรมมีการทำแบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมนอกจากจะได้ฟังบรรยายความรู้ในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังแล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยแบ่งกลุ่ม 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ผู้เข้าร่วมอบรม  : 1 วิทยากรของโรงพยาบาล : 1วิทยากรร่วม PA รุ่น1
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับมอบใบประกาศนียบัตรจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี

ขอขอบคุณ
-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
-สสจ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
-โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู / ทีมกายภาพบำบัด
-โรงพยาบาลโคกโพธิ์
-มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
-ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

 

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ