กิจกรรม
ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการเข้าร่วมกับสมาคมสร้างเสริมโอกาศและอาชีพคนพิการไทย ได้จัดเวที "ถอดรหัสผู้นำคนพิการสู่การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสังคม"

วันจันทร์ที่ 29-วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565

ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ บางลำพู กรุงเทพมหานคร

ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นาวาอากาศเอก ภราดร ขุมทรัพย์ และคณะทำงานฯ มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ในกิจกรรม "เวที"ถอดรหัสผู้นำคนพิการสู่การสร้างทีมงานขับเคลื่อนสังคม"

โดยมีเป้าหมายส่งต่อภารกิจดำเนินการให้คนพิการได้รับการจ้างงานเชิงสังคม จากมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคม มายังสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย(ส.อ.ค.) ร่วมเป็นเจ้าของภารกิจ โดยคนพิการ และเพื่อคนพิการ

ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่กลไกขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการยั่งยืนและขยายผลให้เต็มศักยภาพ

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก สอค. มา ณ โอกาสนี้

#การจ้างงานคนพิการ

#สอค.

#เวทีถอดรหัสผู้นำคนพิการ

#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ