กิจกรรม
เสร็จสิ้นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2565

เสร็จสิ้นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมสมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว แก่ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดปัตตานี”

ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2565

       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการอบรมฯ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวแก่ผู้ช่วยคนพิการ ผู้ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติ เป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการด้านการเคลื่อนไหว

       ถือว่าผู้เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ สามารถเป็นครู ก/ ครู ข เพื่อส่งต่อความรู้+ความเข้าใจ และทัศนคติเชิงบวกต่อคนพิการ ความพิการ สามารถสร้างผลกระทบเชิงสังคมให้เกิดพลังการเปลี่ยนแปลง ผ่านโจทย์ร่วมทางสังคม สร้างระบบสวัสดิการชุมชน จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ