กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าพบรองผู้อำนวยการเขตสะพานสูง เพื่อขอความร่วมมือในการการร่วมผลักดันร่วมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าพบรองผู้อำนวยการเขตสะพานสูง เพื่อขอความร่วมมือในการการร่วมผลักดัน เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการดังกล่าว ใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดผลในทางปฎิบัติจริง

ร่วมสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ด้วยการประสานงานกับสถานประกอบการ บริษัทต่าง ๆ ที่ยังคงส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ร่วมจ้างงานคนพิการตรงผ่านการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในชุมชน

#คนพิการมีงานทำ
#สนับสนุนคนพิการ
#การจ้างงานคนพิการเชิงสังคม

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ