กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมสมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว แก่ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดปัตตานี”

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมสมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหว แก่ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดปัตตานี” ระหว่างวันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2565

เปิดการอบรมโดย พ.อ.ธง พงษ์หาญยุทธ รองผู้อำนวยกองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นประธานและกล่าว ณ ห้องประชุมเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น 5

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างองค์ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้ และทักษะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวแก่ผู้ช่วยคนพิการ ผู้ซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้องค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติ เป็นสมรรถนะที่สำคัญของผู้ดูแลช่วยเหลือคนพิการด้านการเคลื่อนไหว สมรรถนะดังกล่าว ได้แก่ กิจกรรมการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค/การสวนปัสสาวะ/การป้องกันการเกิดแผลกดทับ/การดูแลระบบขับถ่าย/การทำความสะอาดร่างกาย/การช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนย้าย รวมถึงการสังเกตอาการผิดปกติของคนพิการที่ต้องรีบพบแพทย์  การอบรมครั้งนี้มีทั้งความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้น

#มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ

  

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ