กิจกรรม
มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“เตรียมความพร้อมสมรรถนะการดูแลสุขภาพคนพิการด้านการเคลื่อนไหวแก่ผู้ช่วยคนพิการ จังหวัดปัตตานี”
ในวันที่ ๑๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ