กิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการแกนนำนิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

     เมื่อวันที่ 23-26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา  มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ  ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการแกนนำนิสิตนักศึกษาพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ปัตตานี ณ กองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

     โดยมีเป้าหมายหลักต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ร่วมกันสร้างและพัฒนารูปแบบอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการให้เป็นรูปธรรม และขยายเครือข่ายอาสาสมัครให้ครอบคลุมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีการบูรณาการในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

     กิจกรรมนี้ได้เสริมสร้างพลังให้กับแกนนำคนพิการ และแกนนำอาสาสมัครเรียนรู้ร่วมกันในประเด็นความพิการหลากหลายมิติ ผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายอบรม  เพื่อให้แกนนำอาสาสมัครสามารถกลับไปช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแกนนำนิสิตนักศึกษาจำนวน 40 คน จาก 2 สถาบันการศึกษาประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี เเละ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงจังหวัดปัตตานี  

  

  
     แกนนำคนพิการและแกนนำอาสาสมัคร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมฐานการเรียนรู้ความพิการ/ กิจกรรมฝึกทักษะการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในเชิงพื้นที่/ กิจกรรมพัฒนาออกเเบบนวัตกรรมใหม่สำหรับคนพิการ/ กิจกรรมพักเเรมในการพัฒนาสัมพันธ์ร่วมกันกับคนพิการกับเเกนนำอาสาสมัคร/ กิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมกองบิน 5  อ่าวมะนาว รวมถึงกิจกรรมประกอบอาหารมื้อเย็นและแคมป์รอบกองไฟ เป็นต้น

   

  
     ตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานและภาคส่วน ที่ช่วยสนับสนุนทำให้การอบรมในครั้งนี้ บรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี #ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่/พี่เลี้ยงจากกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 และเจ้าหน้าที่สันทนาการจากกองบิน 5 อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อำนวยความสะดวกตลอดกิจกรรม #ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 #ผู้บังคับการกองบิน5  อ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างสูง

ชมภาพกิจกรรมสนุกๆด้านล่างได้เลยค่ะ wink

  

  

     

  

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ