กิจกรรม
ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคม ระยะเวลา 3 ปี 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

นาวาอากาศเอกภารดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ/นายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย พร้อมด้วยส่วนงานคณะทำงาน (กองเลขาส.อ.ค.)
ได้ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนภารกิจของสมาคม ระยะเวลา 3 ปี 

โดยอาจารย์วีระชัย วีระฉันทะชาติ นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนของสมาคม เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ ทิศทาง เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจนของสมาคม การจัดการแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ เข้ามารองรับเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยง ติดตามประมวลผลและปรับปรุงแผนงานอย่างต่อเนื่อง
แผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการสู่วิสัยทัศน์หรือทิศทางที่มุ่งสู่ความสำเร็จของสมาคมฯอย่างเป็นรูปธรรม เป็นวิธีการที่ทำให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

   

 

 

โพสวันที่ 24 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ