กิจกรรม
หารือแนวทางการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและขอรับการสนับสนุนอัตราการจ้างงานคนพิการในปี 2565 กับ CFO ของโรงพยาบาลธนบุรี1

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
     นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ/นายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย ร่วมกับคุณสุรัชนา  ชอบชื่นสุข หัวหน้าฝ่ายสถานประกอบการและประสานงานโครงการ ของ ศูนย์บริการคนพิการมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เข้าพบ CFO ของโรงพยาบาลธนบุรี 1 เพื่อหารือแนวทางการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมและขอรับการสนับสนุนอัตราการจ้างงานคนพิการในปี 2565 

     ผลการหารือในครั้งนี้ ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในประเด็นการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมที่ตรงกัน และพร้อมที่จะสนับสนุนคนพิการมีให้งานทำผ่านโครงการ คนพิการมีอาชีพ มีงานทำใกล้บ้าน มีสุขภาวะที่ดี มีเงินออม และเป็นพลังของสังคม

 

 

 

 

โพสวันที่ 23 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ