กิจกรรม
ประชุมหารือ การสนับสนุนกิจกรรมโครงการของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เข้าพบพลอากาศโท กนิษฐ์ ชัยสาร รองเสนาธิการทหารอากาศ

เพื่อประชุมหารือ การสนับสนุนกิจกรรมโครงการของศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้

ที่มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

ผลของการประชุมหารือครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่อเนื่อง

 

  

 

 

โพสวันที่ 21 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ