กิจกรรม
มทร.พระนคร เตรียมจับมือมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมพัฒนาด้านเกษตรเสริมนวัตกรรมใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

มทร.พระนคร เตรียมจับมือมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการร่วมพัฒนาด้านเกษตรเสริมนวัตกรรมใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

      วันนี้ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นาวาอากาศเอกภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ นายกิตติพงษ์ เอื้อพิพัฒนากูล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ พร้อมนายสหรัฐ ธีระคัมพร ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด 

เข้าพบ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชยธร วัทธิกรสิริกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ณ  ห้องประชุมรพีพัฒน์  ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี 

บรรยากาศการหารือแลกเปลี่ยนความรู้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการขับเคลื่อน ปัญหาและอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนโครงการ ได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาใจดีฟาร์ม จ.ชัยนาท เริ่มก่อตั้งปี 2559 และโครงการศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ที่ทางมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการได้ผลักดันขับเคลื่อนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่ผ่านมาได้มีภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุน แต่ปัจจุบันยังขาดทรัพยากรและปัจจัยอื่นอีกหลายประการเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถทำการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืนได้ จึงมีแนวคิดอยากให้ภาคการศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนผลักดัน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 โดยหลังการประชุมทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมผลักดันช่วยเหลือคนพิการเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งนี้ได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาขับเคลื่อนเพื่อผลักดันโครงการเกษตรนวัตกรรมใหม่ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้โอกาสคนพิการได้มีพื้นที่แสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมอย่างเป็นรูปธรรม

 

  

 

 

โพสเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ