กิจกรรม
ผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมกับนายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย เข้าร่วมประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้บันไดผลลัพธ์ เพื่อวางเป้าหมายการขับเคลื่อนงาน แผงานระยะ 4”

เช้าวันนี้ 15 ธันวาคม 2564 

      ทางผู้แทนมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับนายกสมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย เข้าร่วมการประชุม “แลกเปลี่ยนเรียนรู้บันไดผลลัพธ์ เพื่อวางเป้าหมายการขับเคลื่อนงาน แผนงานระยะ 4” แผนงานกลไกจ้างงานคนพิการเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเกษียณแบบบูรณาการ

ณ ห้องเลอเบลแอร์ ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้

1.เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทาง และรูปแบบการดำเนินการจัดทำบันไดผลลัพธ์ ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ของแต่ละยุทธศาสตร์

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานในการออกแบบกิจกรรม ผ่านเครื่องมือบันไดผลลัพธ์ และวิเคราะห์ความสอดคล้องกับแนวทางห่วงโซ่ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย Chain of Outcome

3. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ในการปรับปรุงผลลัพธ์ รูปแบบ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงาน

 

 

 

โพสเมื่อ 15 ธ.ค.64

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ