กิจกรรม
ผู้แทนจากบริษัท Zen corporation Group ร่วมลงพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมฯ จังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567

       มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ร่วมกับ ผู้แทนจากบริษัท Zen corporation Group ร่วมลงพื้นที่การเกษตร ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดปัตตานี

       นายมูฮัมหมัดฮาซัน มะเซ็ง ผู้จัดการศูนย์ฯ นำเสนอ วีดิทัศน์ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน (ระยะเวลา 8 ปี) รวมถึงการต่อยอดการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ และอาชีพเสริมอื่นๆ ภายใต้โครงการสร้างหลักประกันด้านอาชีพกลุ่มคนพิการ ที่มีการวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการจากองค์กรภาครัฐและคณะกรรมการอิสลาม ช่วยสนับสนุน ผลักดันให้เกิดความมั่นคงแบบยั่งยืน

ขอขอบคุณ คุณภัทรวดี กิตติธราธรรม Zen Corporation Group ผู้ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม มอบโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ สนับสนุนการจ้างงานจังหวัดชายแดนใต้ เสริมสร้างศักยภาพจากการใช้จุดเด่นจุดด้อย เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเองและองค์กร

#พัฒนาทักษะอาชีพมีความมั่นคงทางการเงินเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแบบยั่งยืน

#สร้างสังคมที่มีส่วนร่วม

#สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ

 

 

  

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ