กิจกรรม
จัดกิจกรรมลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ จัดกิจกรรมลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการจังหวัดชายแดนใต้ โดยมีอาจารย์สุรัชนา ชอบชื่นสุข,นางสาวธนิดา รัตนสุวรรณ และนางวินิญา เพ็งพา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการผ่านระบบการจ้างงานเชิงสังคม

ในการนี้ นายมูฮัมหมัดมะซัน มะเซ็ง และคณะทำงาน นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/วีดิทัศน์ เป้าหมายและแผนงานในอนาคต ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน (ระยะเวลา 8 ปี)

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นผู้สนับสนุนหลักและให้ความช่วยเหลือ โดยมี กระบวนการคัดเลือก ค้นหาคนพิการที่มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมทางสังคม ผ่านแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระอบรมหลักสูตรผู้นำคนพิการ จนได้จัดตั้งศูนย์ฯ ดำเนินงานตามโครงสร้าง ระเบียบ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ

ขอขอบคุณทีมคณะผู้เชี่ยวชาญฯ สำหรับกำลังใจ และแนวทางการทำงานให้กับคณะทำงาน ฯ และพร้อมสนับสนุนในทุกมิติการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

#พัฒนาทักษะอาชีพมีความมั่นคงทางการเงิน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนแบบยั่งยืน
#สร้างสังคมที่มีส่วนร่วม
#สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพ

 

 

 

 

มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ
เลขที่ 6 ซ.ประดิพัทธ์ 17 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Mobile : 0897770566 Email : fepd_thailand@hotmail.com
Facebook : มูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ